DT Fiels-Haler
DT Fiels-Haler

26.09.2015    J-1

4-6

Lénger 2

Fiels-Haler 1

1-9

Ensber-H 1

Fiels-Haler 2

8-2

Fiels-Haler 3

Reisduerf 1

10-0

Fiels-Haler 4

Reisduerf 2

7-3

Fiels-Haler 5

Bech 3

 

03.10.2015    J-2

6-4

Fiels-Haler 1

Ettelbreck 2

6-4

Fiels-Haler 2

Woltz 1

8-2

Fiels-Haler 3

Berbuerg 4

6-4

Fiels-Haler 4

Fluessweller 8

4-6

Fiels-Haler 5

Berbuerg 6

10.10.2015    J-3

3-7

Préizerdall 1

Fiels-Haler 1

3-7

Housen 2

Fiels-Haler 2

3-7

Iechternach 3

Fiels-Haler 3

2-8

Rued 8

Fiels-Haler 4

2-8

Méischdref 5

Fiels-Haler 5

17.10.2015    J-4

8-2

Fiels-Haler 1

Nouspelt 1

8-2

Fiels-Haler 2

Elwen 1

4-6

Fiels-Haler 3

Bech 1

7-3

Fiels-Haler 4

Gilsdref –V 4

1-9

Fiels-Haler 5

Buerglenster 2

14.11.2015     J-5

 

 

 

5-5

Bissen 1

Fiels-Haler 1

2-8

Kaunref 1

Fiels-Haler 2

0-10

Reiland 2

Fiels-Haler 3

3-7

Bäerdref 5

Fiels-Haler 4

6-4

Lenster 9

Fiels-Haler 5

 

 

21.11.2015    J-6

6-4

Fiels-Haler 1

Lentgen 1

10-0

Fiels-Haler 2

Nacher 1

9-1

Fiels-Haler 3

Lentgen 3

8-2

Fiels-Haler 4

Ouljen 2

3-7

Fiels-Haler 5

Noumer 3

28.11.2015    J-7

1-9

Houwald 4

Fiels-Haler 1

2-8

Gilsdref-V 2

Fiels-Haler 2

4-6

Bäerdref 1

Fiels-Haler 3

7-3

Iechternach 4

Fiels-Haler 4

1-9

Bäerdref 8

Fiels-Haler 5

05.12.2015    J-8

9-1

Fiels-Haler 1

Wentger 2

8-2

Fiels-Haler 2

Biekerech 2

10-0

Fiels-Haler 3

Buerglenster 1

6-4

Fiels-Haler 4

Buerglenster 2

4-6

Fiels-Haler 5

Iechternach 5

12.12.2015    J-9

10-0

Fiels-Haler 1

Recken 2

4-6

Fiels-Haler 2

Hueschtert-F 4

1-9

Lenster 5

Fiels-Haler 3

7-3

Noumer 1

Fiels-Haler 4

8-2

Biwer 4

Fiels-Haler 5

09.01.2016    J-10

Lénger 2

Fiels-Haler 1

8-2

Ensber-H 1

Fiels-Haler 2

8-2

Fiels-Haler 3

Reisduerf 1

1-9

Fiels-Haler 4

Meischdref 4

0-10

Fiels-Haler 5

Reisdorf 2

2-8

16.01.2016   J-11

Fiels-Haler 1

Ettelbreck 2

0-10

Fiels-Haler 2

Woltz 1

4-6

Fiels-Haler 3

Berbuerg 4

4-6

Fiels-Haler 4

Fluessweller 8

3-7

Fiels-Haler 5

Noumer 4

2-8

23.01.2016   J-12

Préizerdall 1

Fiels-Haler 1

9-1

Housen 2

Fiels-Haler 2

9-1

Iechternach 3

Fiels-Haler 3

8-2

Fiels-Haler 4

Ouljen 2

4-6

Iechternach 5

Fiels-Haler 5

8-2

30.01.2016   J-13 

Fiels-Haler 1

Nouspelt 1

8-2

Fiels-Haler 2

Elwen 1

3-7

Fiels-Haler 3

Bech 1

2-8

Fiels-Haler 4

Grevenmacher 2

2-8

Fiels-Haler 5

Berbuerg 6

8-2

20.02.2016   J-14

Bissen 1

Fiels-Haler 1

9-1

Kaunref 1

Fiels-Haler 2

7-3

Reiland 2

Fiels-Haler 3

10-0

Lengten 5

Fiels-Haler 4

8-2

Berdorf 8

Fiels-Haler 5

6-4

27.02.2016   J-15

Fiels-Haler 1

Lentgen 1

4-6

Fiels-Haler 2

Nacher 1

1-9

Fiels-Haler 3

Lentgen 3

1-9

Fiels-Haler 4

Gilsdorf-Veianen 4

3-7

05.03.2016   J-16

Houwald 4

Fiels-Haler 1

7-3

Gilsdref-V 2

Fiels-Haler 2

8-2

Bäerdref 1

Fiels-Haler 3

5-5

Buerglenster 2

Fiels-Haler 4

7-3

Bäerdref 6

Fiels-Haler 5

6-4

12.03.2016   J-17

Fiels-Haler 1

Wentger 2

3-7

Fiels-Haler 2

Biekerech 2

7-3

Fiels-Haler 3

Buerglenster 1

5-5

Fiels-Haler 4

Berdorf 5

1-9

Fiels-Haler 5

Bech 3

10-0

19.03.2016    J-18

Fiels-Haler 1

Recken 2

3-7

Fiels-Haler 2

Hueschtert-F 4

0-10

Lenster 5

Fiels-Haler 3

5-5

Noumer 1

Fiels-Haler 4

0-10

Biwer 4

Fiels-Haler 5

10-0